top of page

ONS  SCHOOLEIGEN OPVOEDINGSPROJECT

 

In de Mozaïek streven we naar een ruime en evenwichtige ontplooiing van ieder kind.

 

  • We zijn een school met een christelijke identiteit

 

Als katholieke school willen we streven naar levenskwaliteit. We werken aan het “mens zijn”, in verbondenheid met jezelf, met anderen en met God. Tijdens klasmomenten, vieringen en projecten is er oog voor (zelf)reflectie. We ‘zijn’ wat in onze geest leeft, en kunnen het goede terugvinden in de daden die we dagelijks stellen.

 

  • We zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod en we kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat.


 

Als school willen we een rijk, uitgebreid leerprogramma aanbieden aan onze kinderen. We streven ernaar het oppervlakkig leren te vermijden en zoeken verdieping in alle vakken. We richten onze aandacht op een goede algemene kennis, die nodig is om het leven te verrijken en de geest te trainen. Hand in hand stimuleren we attitudes en vaardigheden. Die zitten doordrongen in het schoolgebeuren.

 

We trekken de poorten van onze school open om werkelijkheidsgericht te werken. Op niveau van het leren staan wijzelf en onze leerlingen nooit stil. Een goede school draait immers mee met de wereld en de maatschappij. De actualiteiten worden binnen de klasmuren gebracht. Kinderen leren omgaan met kritisch zijn, inlevingsvermogen aan de dag leggen, verdraagzaam zijn, ... We leren ze kennismaken met en respect opbrengen voor andere culturen.

 

Graag bieden we de leerlingen structuren aan om zich voor te bereiden op zowel een verdere schoolloopbaan als op het dagelijkse leven. We leren onze kinderen leren, we brengen ze houdingen bij om in verschillende situaties op een beleefde, kordate en aanvaardbare manier te handelen, te reageren.

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking worden eveneens in verschillende werkvormen gestimuleerd. Creativiteit, muzische en sportieve ontwikkeling maken eveneens deel uit van de totale vorming. Daarvoor betrekken we regelmatig externen en experten in onze werking.


 

We wensen een school te zijn met afspraken. Orde en tucht proberen we op een kindvriendelijke, maar kordate manier te hanteren. Beleefdheid en respect leven we voor, en verwachten we van onze leerlingen en hun ouders terug.

 

  • We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg.

 

Met het volledige team streven we naar een zorgzame en brede werking. Vanuit de kleuterklassen wordt sterk werk gemaakt van de totale ontwikkeling. We geven onze kleuters “tijd” om te groeien en proberen te investeren in procesmatig werken.  Kinderen met problemen krijgen extra aandacht om, rekening houdend met hun mogelijkheden, op niveau te leren. Als daarvoor aanpassingen moeten gebeuren, gaan we in overleg met alle betrokkenen. Eveneens willen we dat kinderen met een grotere begaafdheid geprikkeld worden om hun grenzen te verleggen. Dit vergt van het volledige team een sterke betrokkenheid bij de persoonlijke situatie van elke leerling. Het zorgteam coördineert de zorg in kleuter en lager. Via vele overlegmomenten zoeken we naar de beste ontwikkelingskansen.

 

  • Onze school is een gemeenschap en een organisatie

 

Als school hechten we veel belang aan een goede samenwerking met externen: Overleg met ouders, CLB, andere scholen, organisaties, ... zijn dagelijkse activiteiten geworden. We profileren ons als volwaardige en belangrijke school binnen de scholengemeenschap van Arkorum. We overleggen constructief met het schoolbestuur over de specifieke situatie van de Mozaïek , zodat onze school de nodige hedendaagse groeikansen krijgt en benut.

 

Ouders beschouwen we als partners en gaan er ook op deze manier mee om. Naast individuele gesprekken luisteren we naar de stem van de ouders via de ouderraad en de schoolraad. Wederzijds respect en vertrouwen zijn de basis voor een goede samenwerking.

 

Binnen de dichte en ruimere gemeenschap nemen wij onze plaats in. We stellen onze schoolinfrastructuur graag ter beschikking aan lokale organisaties, zoals cultuurgroepen, sportverenigingen, lesgevers, activiteiten andere culturen, ...

bottom of page