top of page
Team Hammestraat

Team Hammestraat

K1A en K1B

K1A en K1B

juf Liesbeth en juf Stefanie

Kinderverzorgster jongste kleuters

Kinderverzorgster jongste kleuters

juf Kristien

K3A

K3A

juf Ann-Sofie en juf Lore

K3B

K3B

juf Fienelotte en juf Jana

K3C

K3C

juf Queenie en juf Jana

L1A

L1A

juf Fien en juf Annemarie

LO Lager en Kleuter

LO Lager en Kleuter

Mr Tom en juf Lore

Beleidsondersteuners: juf Liesbeth, juf Queenie, juf Lore, zorgcoördinator Valery en directeur Niko

Beleidsondersteuners: juf Liesbeth, juf Queenie, juf Lore, zorgcoördinator Valery en directeur Niko

juf Liesbeth, juf Queenie, juf Lore, zorgcoördinator Valery en directeur Niko

bottom of page